ubezpieczenia finansowe - gwarancje

Przedsiębiorcy budowlani i inne podmioty biorące udział w procesach inwestycyjnych wymagających procedur przetargowych muszą wnosić wadium i zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu oraz usuniecia wad i usterek w pieniądzu lub innych formach. Najtańszym i najwygodniejszym ze względu na procedury jest gwarancja ubezpieczeniowa - ("jest jednostronnym zobowiązaniem zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz podmiotu uprawnionego (beneficjenta) w sytuacji, gdy podmiot wnioskujący o wystawienie gwarancji nie wywiązał się z ustalonego, wobec beneficjenta obowiązku"). Po przeprowadzeniu analizy finansowej przedsiębiorstwa towarzystwo ubezpieczeniowe przyznaje limit zgodny z możliwościami i oczekiwaniami wnioskodawcy.  Po podpisaniu umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe proces wydania ich jest bardzo szybki (zwykle jeden dzień dla gwarancji mieszczących sie w limicie). Zabezpieczeniem roszczeń towarzystwa ubezpieczeniowego w stosunku do wnioskodawcy zawsze jest weksel własny, a przy większych limitach lub zwiększonym ryzyku  jest przewłaszczenie rzeczy ruchomych lub hipoteka na nieruchomościach lub inne uzgodnione zabezpieczenie. Zakłady ubezpieczeń wystawiają gwarancje bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze pisemne żądanie. Możliwe są modyfikacje treści gwarancji.   Poniżej krótki opis najczęściej używanych gwarancji.

 • Gwarancje zapłaty wadium- zakład ubezpieczeń (gwarant)  zobowiązuje się do zapłaty na rzecz organizatora przetargu, kwoty odpowiadającej wysokości wadium, w przypadkach określonych w specyfikacji przetargowej lub ustawie o zamowieniach publicznych, gdy firma, która wygrała przetarg, odmówiła podpisania kontraktu na warunkach oferty albo w inny sposób naruszyła zobowiązania wynikające z jej przystąpienia do przetargu.

  Korzystanie z gwarancji zapłaty wadium:

  • umożliwia firmie uczestniczyć  w wielu przetargach równocześnie, bez angażowania często ogromnych własnych środków w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie przetargu,
  • podnosi prestiż startującego w przetargu i swiadczy o jego solidności .
  • zabezpiecza roszczenia Beneficjenta, gdy warunki przetargu przewidują możliwość przepadku wpłaconej kwoty.
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu - gwarant zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zamawiajacego okreslonych w kontrakcie kwot w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tego kontraktu. Dają one wymierne korzyści zarówno beneficjentowi (sprawne pokrycie strat wynikłych z ewentualnej nierzetelności wykonawcy) jak i firmie wykonawczej
  • umożliwia uzyskanie pełnej zapłaty za wykonane usługi, gdyż zwyczajowo zamawiający zatrzymuje część środków tytułem zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. Dzięki gwarancji kwoty wypłacane są w pełnej wysokości, dzięki czemu wykonawca nie musi blokować należnych mu pieniędzy, tak potrzebnych w procesie inwestycyjnym.
 • Gwarancje usunięcia wad i usterek - podobnie jak gwarancje należytego wykonania kontraktu gwarant zobowiązuje do zapłaty określonych w kontrakcie kwot w przypadku wystąpienia wad lub usterek i nie usunicia ich przez wykonawcę. Korzyści płynące z używania gwarancji dla stron kontraktu są oczywiste jak przedstawione wyżej.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia współpracy:

 • aktualny dokument określający podstawy prawne działalności (odpis z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie o wpisie do ewidencjidziałalności gospodarczej)
 • decyzję o nadaniu numeru statystycznego REGON i numeru NIP
 • dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w określonym zakresie, jeżeli odrębne przepisy wymagaja posiadania takich uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja, wpis do rejestru działalności regulowanej)
 • aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że zobowiązany nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 • opinie ze wszystkich banków prowadzących rachunki zobowiązanego wraz z informacjami o udzielonych kredytach i terminowości ich obsługi
 • bilans wraz z rachunkiem wyników za ostatnie 3 lata oraz aktualne sprawozdanie finansowe (F-01, PIT -5)
 • oswiadczenie określające wielkość obrotów, zysk/stratę oraz poziom zobowiązań i należności

Dokumenty dodatkowe:

 • wykaz ważniejszych kontraktów zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat oraz realizowanych obecnie
 • posiadane referencje